i samarbete med

Sekretesspolicy

Privatliv och cookies

LBC France agerar i egenskap av registeransvarig för att utföra statistiska analyser med hjälp av cookies som sparas på den här webbplatsen (hädanefter ”webbplatsen”).

I den egenskapen önskar LBC France ge dig klar och tydlig information om hur vi använder oss av cookies när du surfar på webbplatsen.

I - En cookie, vad är det?

En cookie är en textfil som lagras på hårddisken på din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon) via din webbläsares program i samband med att du besöker en online-tjänst.
Ordet "cookies" i denna cookiepolicy syftar på alla spårämnen och andra liknande tekniker som kan användas på vår webbplats och våra applikationer.
En cookie förorsakar ingen skada på dina enheter men möjliggör till exempel memorering av dina preferenser, förifyllning av vissa fält samt att anpassa innehållet i våra tjänster.
Du bestämmer själv om du vill att cookies ska lagras i din enhet och du kan enkelt kontrollera hur cookies registreras. För att ta del av specifik information angående hanteringen och kontrollen av cookies, hänvisar vi till rubriken ”Dina val gällande cookies”.

II - Cookies som sparas av LBC France och deras användningsområde

LBC France placerar enbart analytiska cookies på webbplatsen.

Analytiska cookies gör det möjligt för oss att få mera kunskap om webbplatsen och förbättra användartillgängligheten genom att ta fram statistik och volymer på frekvenser och användande (rubriker och innehåll som besöks, ordningsföljd...).

III - Uppgiftsmottagare

Insamlad data är tillgänglig för LBC France i egenskap av registeransvarig och för våra tjänsteleverantörer, som agerar i egenskap av underleverantörer, som tekniskt bidrar till att förverkliga de slutändamål som avses ovan (värdtjänstleverantör).

Slutligen, när du svarar på en annons eller fyller i ett kontaktformulär vidarebefordras dina kontaktuppgifter till den part som är upphov till annons eller formulär, och som i sin tur är registeransvarig.

IV - Registeransvarig

LBC France, registrerat i handelsregister i Paris, Frankrike, under nummer SIREN 521 724 336, på adress 24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris, Frankrike, som representeras av Mrs Amandine de Souza, i egenskap av VD, är registeransvarig för data insamlad via webbplatsen.

V - Lagringsperiod

Analytiska cookies har en giltighetslängd på 13 månader.

För att få reda på hur länge de kontaktuppgifter som du uppger när du svara på en annons eller fyller i ett kontaktformulär lagras på webbplatsen, ber vi dig att ta kontakt med berörd part genom att klicka här.

VI - Dina rättigheter

I enlighet med personuppgiftslagen har du följande rättigheter beträffande dina personuppgifter som samlas in av LBC France på webbplatsen via analytiska cookies:

  • Åtkomst: din rätt att få en bekräftelse på om uppgifter rörande dig behandlas eller inte, och om så är fallet, rätt att ta del av dessa uppgifter;
  • Korrigering: din rätt att utan dröjsmål få oriktiga uppgifter korrigerade, eller kompletterade när de är ofullständiga;
  • Radering/Borttagning: din rätt att utan dröjsmål få dina uppgifter raderade, utan att detta kan inverka på våra skyldigheter eller andra absoluta krav på lagring;
  • Begränsning: din rätt att få till stånd en begränsad behandling av dina personuppgifter om du opponerar dig mot behandling, om du bestrider exaktheten i dina uppgifter, om du tror att behandlingen är olovlig eller om du har behov av uppgifterna för att kunna fastställa, utöva eller försvara dina rättigheter i domstol;
  • Opponering: din rätt att när som helst opponera dig mot behandling av dina uppgifter av LBC France, förutom när LBC France har befogade eller tvingande skäl. Du kan även opponera dig mot behandling av dina uppgifter när avsikten är att utföra marknadsprospektering;
  • Portabilitet: din rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och interoperabelt format, samt att du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan vårt motsättande;
  • Du har rätt att inte utsättas för beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling av dina uppgifter och som får juridiska konsekvenser för dig eller på annat sätt påverkar dig, förutom då ett sådant beslut är nödvändigt för att kunna sluta eller verkställa ett avtal, eller när det är tillåtet i lag;
  • Du har rätt att framföra klagomål till en kontrollerande myndighet;
  • Du har rätt att ge instruktioner i händelse av dödsfall, angående hantering av dina personuppgifter.

Du kan utöva dina rättigheter, t.ex. att motsätta dig användning, begära dataportabilitet, få tillgång till uppgifter, genom att kontakta oss här.

För att utöva din rättighet att bestämma hur du vill att vi använder cookies hänvisar vi till rubriken ”Dina val angående cookies”.

För att utöva dina rättigheter angående de kontaktuppgifter som samlas in när du svarar på en annons eller fyller i ett kontaktformulär på webbplatsen, ber vi dig ta kontakt med berörd part genom att klicka här.

VII - Uppgiftsskyddsombud

Adevinta France, där LBC France är dotterbolag, har utsett ett uppgiftsskyddsombud som kan nås via E-post: fr.privacy+mb-diffusion@Adevinta.com eller på postadress: Adevinta France, le délégué à la protection des données, 24 rue des Jeûneurs – 75002 Paris, Frankrike.

VIII - Säkerhet för dina uppgifter

Vi skyddar vår information med hjälp av anpassade tekniska och organisatoriska åtgärder för att kunna garantera en säkerhetsnivå som motsvarar risken. Våra skyddsåtgärder inbegriper bland annat brandväggar, fysiska kontroller för tillgång till våra databascentraler och kontroller av tillstånd att ta del av information.

IX - Ditt val när det gäller cookies

När du först besöker vår webbplats/applikation eller när vi behöver be om ditt samtycke igen (eftersom vår användning av cookies har ändrats eller ditt val är mer än 6 månader gammalt) visas en banner som beskriver vår användning av cookies:

Inställningar i din webbläsare

Du kan när som helst ställa in din webbläsare så att cookies sparas på din enhet (opt-in) eller, tvärt om, att de avfärdas (opt-out). Vissa webbläsare gör det möjligt att definiera olika regler för olika webbplatser.

Alla webbläsare har olika inställningar för användning av cookies. Uppgifter om detta finns i din webbläsares hjälpmeny, där får du information om hur du kan ställa in enligt dina egna önskemål:

X - Andra värdefulla källor

Information om cookies och de val du kan göra hittar du på följande webbplatser:

Tveka inte att kontakta oss för alla typer frågor eller önskemål gällande de cookies som sparas på webbplatsen genom att följa denna länk.